Regulamin konkursu

„Organizator”

ADARA S.C. SALON MODNEJ FRYZURY, z siedzibą w Gdynii, przy ul.Redłowskiej 52/, NIP: 585-12-71-138


„Uczestnik”

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej
 • w okresie od 09 czerwca do 05 lipca 2016 r. wyśle dokończone hasło na adres mailowy: adarakonkurs@gmail.com i tym samym zgłosi hasło do Konkursu,
 • polubiła konto użytkownika na FB

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 czerwca 2016 r. i trwa do 05 lipca 2016 r. włącznie.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.

Wymyśl hasło, dokańczając zdanie : „Moje włosy lubią, kiedy…”

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie hasła przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca
 • hasło,
 • imię i nazwisko,
 1. Złożenie hasła konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
 • Zgłoszone do Konkursu hasło jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich
 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do zgłoszonych haseł na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych.  jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na FB ,oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 2. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
 4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te hasła, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia haseł, które nie spełniają warunków Konkursu.

 

IV. OCENA HASEŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

 1.  Jury powołane przez Organizatora w składzie: Andrzej Lesnow, Izabela Lesnow, oraz Barbara Kurdej-Szatan wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze hasła. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 07 lipca 2016 r. na Facebooku.
 3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE.

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
 • I.Zaproszenie na usługę koloryzacji i strzyżenia
 • II.Zestaw 3 kosmetyków do pielęgnacji włosów w oparciu o diagnozę mikrokamerą.
 • III.Zaproszenie na wykonanie makijażu
 • IV. Zaproszenie na pedicure i manicure.
 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.5.5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników, odbiór usług powinien nastąpić, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu w siedzibie Organizatora.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora  w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Głosowania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.adarasalon.pl
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 3.6.
 3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu na adres mailowy, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w Konkursie.
Do Góry!
Adara Salon Modnej Fryzury, ul. Redłowska 52/5, 81-450 Gdynia tel. 58 760 12 33, 512 336 790